h

Raad schuift weer besluit voor zich uit

16 november 2016

Raad schuift weer besluit voor zich uit

In de Leefkamer van dinsdag 15 november is gesproken over het voorstel om de Turkse gemeenschap, verenigd in de TMSG, te verhuizen naar het Dienstencentrum van de LEVgroep aan Sint Jozefplein 4. De aanwezige raadsleden lieten weer duidelijk zien dat ze geen besluiten durven te nemen en hielden alle betrokkenen opnieuw aan het lijntje.

SP-fractievoorzitter Roy Schroemges legt duidelijk uit waarom de SP denkt dat de, door de raad gevraagde ruil uitgevoerd zou moeten worden:

Voor een goede plaatsing van dit lastige dossier vinden wij het belangrijk om eerst terug te gaan naar het verleden. Dit willen wij kort aanstippen, om het voorliggende voorstel op waarde te beoordelen. Hierna zullen wij uiteenzetten wat ons standpunt is wat betreft dit raadsvoorstel.

In 2013 heeft de gemeenteraad in meerderheid een motie aangenomen dat aangaf dat er een pand in de gemeente geruild moest worden tegen het huidige pand van de TMSG op de Bleekvelden. De gemeenteraad heeft hierin onderkend dat er een ruimtegebrek zou zijn voor TMSG en dat daarom een ruil noodzakelijk was. De motie is destijds aangenomen met steun van DGG, DPM, PvdA, GroenLinks en CDA. Onder andere de SP heeft hierin tegengestemd, omdat wij vonden dat de noodzaak hiervoor ontbrak.

Wat tevens van belang is, is dat aan de huidige gebruikers van het dienstencentrum aan het Sint Jozefplein 4 in het verleden is aangegeven dat zij in de toekomst uit het dienstencentrum zouden moeten. Dit is door HoutaBouw met de gebruikers gecommuniceerd. Onze informatie is dat de gebruikers er destijds geen moeite mee hadden om te verhuizen. Zij zouden dan naar de kerk kunnen die op korte afstand ligt, zodat hun onderkomen daarmee ook gegarandeerd was.

Wat tevens van belang is dat de Jozefkerk op het Sint Jozefplein langere tijd leeg staat en aan het verloederen is. Hierover zijn uit de wijk meerdere klachten gekomen. Met de verhuizing van de gebruikers uit het dienstencentrum naar de Jozefkerk zou, voor de kerk en de wijk een oplossing zijn gevonden.

Daarnaast kwam gisteren rond 16.00 uur een stuk naar de Raad. Dit betrof de werkafspraken die op 12 maart 2014 zijn getekend door zowel TMSG als de gemeente. Hierin staat onder andere, bij punt 9, dat (en ik citeer): ”Indien op 1 januari 2015 geen ruilovereenkomst tot stand is gekomen, zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over het feit dat het verzoek van de gemeenteraad om het pand aan de Bleekvelden 21 dat in bezit is van TMSG te ruilen tegen een pand elders in de gemeente Geldrop-Mierlo dat in bezit is van de gemeente, niet kan worden gehonoreerd.”

Het verbaasd ons overigens dat dit stuk nog niet eerder naar de Raad is gebracht. Wij vragen dan ook aan de wethouder hoe dat kan? Echter de gemeente heeft na de datum van 1 januari 2015 verder onderhandelt, de TMSG kosten laten maken voor andere asbestonderzoek en het vertrouwen gewekt dat de onderhandelingen verder door konden gaan. Het getuigt dan ook van onbehoorlijk bestuur, om op basis hiervan de onderhandelingen nu te stoppen. Vanwege het gewekte vertrouwen, vinden wij het dan het ook logisch om dit raadsvoorstel op inhoud te beoordelen.

Nu naar het heden en het huidige raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel stelt voor dat er een ruil plaatsvindt tussen de huidige locatie van TMSG aan de Bleekvelden, met het dienstencentrum aan het Sint Jozefplein. Tevens is door TMSG aangegeven dat de huidige gebruikers zoveel mogelijk gebruik kunnen blijven maken van de locatie waar zij nu in zitten.

Zoals eerder gezegd is de SP tegen de motie geweest welke in 2013 is ingediend. Deze motie is echter aangenomen. Het is dan ook aan ons om te controleren of de motie juist is uitgevoerd. In de motie werd gevraagd een pand te ruilen dat voor TMSG geschikt is. Dit wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld. Tevens werd gevraagd het waardeverschil bij te betalen. Ook dit staat in het raadsvoorstel opgenomen. Het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning. Dit staat in de planning opgenomen. Het begin hiervoor zal dus ook gemaakt worden en daarmee wordt ook het laatste punt uit de motie uitgevoerd.

Naast dat de punten uit de motie zijn uitgevoerd, hebben we natuurlijk ook de zorgen uit de wijk gehoord en tot ons genomen. Veel gebruikers van het dienstencentrum zijn bezorgd. Zij willen liever niet uit de locatie waar zij nu zitten.

Wij begrijpen dat het voor de gebruikers lastig is om te verhuizen vanuit hun pand. Verhuizen is nooit leuk. Echter, vanuit de TMSG is aangegeven dat gebruikers niet weg hoeven. Zij kunnen zoveel mogelijk gebruik blijven maken van de locatie aan het Sint Jozefplein. Daarnaast hebben de gebruikers in het verleden aangegeven geen moeite te hebben met de verhuizing naar de Sint Jozefkerk. De huidige onrust begrijpen wij wel, maar zien geen reden om daarom het raadsvoorstel niet te steunen. Daarnaast hopen we dat er nu sneller werk wordt gemaakt van de herbestemming van de Sint Jozefkerk, hetgeen de wijk alleen ten goede zal komen.

Er is 3 jaar geleden door de gemeenteraad een besluit genomen en daarmee verwachtingen gewekt voor de Turkse gemeenschap. Na 3 jaar onderhandelen en onderzoeken getuigt het niet van behoorlijk bestuur om wederom een nieuw onderzoek te eisen en om wederom de TMSG te vragen voor meer tijd. De uitkomst van dat nieuwe onderzoek is bovendien onzeker. Daarnaast is de vraag hoe de gemeenteraad gaat reageren op eventuele nieuwe onrusten, vanuit de gebruikers uit de Borgh, wanneer aan hen wordt gevraagd te verhuizen.

Alles overwegende achten wij het voorliggende raadsvoorstel in overeenstemming met de visie en motie die de gemeenteraad in 2013 heeft verwoordt. Alles overwegende, zullen wij dan ook voor het raadsvoorstel stemmen en kan dit raadsvoorstel wat ons betreft worden doorgezet naar de raadskamer.

De andere fracties gaven aan dat ze willen dat de wethouder het plan terug gaat halen. Het reglement van orde (de manier waarop de raad heeft afgesproken met elkaar te vergaderen) geeft aan dat dat niet zomaar kan en dat de raad een nieuw besluit moet nemen. Dat zou betekenen dat de wethouder niets kan doen tot er in de Raadskamer een nieuw besluit genomen heeft. 

Als de raad perse een nieuwe opdracht aan de wethouder wil geven lijkt ons dat niet zo ingewikkeld, maar de meeste fracties lijken een nieuw besluit niet op papier te durven zetten. En daarmee moet je misschien ook wel besluiten om het eerder genomen besluit terug om een ruil te realiseren terug te halen. Oeps, zeggen dat je misschien iets verkeerd hebt ingeschat is natuurlijk erg ingewikkeld. 

Maar zonder nieuw besluit is het voornemen van het college nog niet van tafel en blijft dus iedereen in onzekerheid. Wat ons betreft gaat dit verhaal zo snel mogelijk naar besluitvorming en geven we duidelijkheid aan iedereen. Door de besluiteloosheid van de raad blijft iedereen aan een lijntje hangen.

Reacties

Studio 40 laat een reportage zien .
Waar al wordt gesproken over een besluit van de raad
Volgens mij weten de mensen niet wat er is bespoken in de "ruimtekamer"

Inderdaad. De ruimtekamer kan geen besluiten nemen, dat moet de raad doen. Een groot deel van de aanwezige leden van de kamer vond echter "dat ze dingen wel ff kunnen regelen". Tot op dit moment ligt er nog steeds geen besluit en is iedereen nog in onzekerheid en weet de wethouder nog steeds niet wat de raad nou eigenlijk wil.

Reactie toevoegen

U bent hier